791 66 94 22
Przejdź do treści
Przesłanki orzeczenia rozwodu
Kancelarie Radców Prawnych Wosiek Dorosz Katowice
Opublikowane według w prawo rodzinne · 12 Lipiec 2019
Tags: rozwód
Każdego roku w Polsce sądy wydają orzeczenia rozwodowe tysiącom skłóconych małżonków, przykładowo w roku 2018 r. orzeczono ponad 65 tysięcy rozwodów. Jednakże do uzyskania wyroku rozwodowego nie wystarczy wyłącznie wola stron, potwierdzenie przed sądem chęci wyjścia z nieudanego związku, braku uczucia czy przywiązania małżonków.

Kwestie rozwiązania związku małżeńskiego uregulowane zostały szczegółowo w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 56 i kolejnych, statuując przesłanki rozwiązania małżeństwa. Ich zaistnienie w danej sprawie bada sąd, ustalając czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia.

Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie biorąc pod uwagę zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy. Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia często poprzedzone jest ogromnym zaangażowaniem stron, dlatego pomoc doświadczonego prawnika staje się częstokroć nieodzowna.

Przesłanki orzeczenia rozwodu


Art. 56 § 1 KRiO stanowi, że jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Z powyższego wynika, że prawo złożenia pozwu rozwodowego posiada każdy z małżonków, natomiast ustalenie stanu faktycznego i jego analiza leży w obowiązku sądu.

Na wspólne pożycie małżonków składają się:
 
●        więzi duchowe - uczucia łączące małżonków
●        więzi fizyczne - pożycie seksualne
●        więzi gospodarcze - wspólne gospodarstwo domowe, budżet, firma.
 
W toku sprawy rozwodowej niezbędne jest wykazanie, że rozpad pożycia we wszystkich powyżej wskazanych aspektach życia nastąpił i ma charakter zupełny oraz trwały. Nadto sąd zobligowany jest ustalić czy w danym stanie faktycznym nie wystepują tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, które uniemożliwiają jego orzeczenie, a to:
 
·         jeżeli wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 
·         jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,

·       jeżeli rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba, że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo, że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
 
W sprawach, w których rozpad małżeństwa nastąpił z przyczyn zawinionych, takich jak zdrada małżeńska, hazard, narkomania, agresja, przemoc psychiczna i fizyczna, nieetyczne postępowanie, zaniedbywanie rodziny - pomoc profesjonalnego pełnomocnika może znacznie ułatwić i przyspieszyć uzyskanie rozwodu z winy drugiego małżonka. Nasza kancelaria adwokacka z siedzibą w Katowicach, dzięki zaangażowaniu i indywidualnemu podejściu do każdego klienta, ma w swym dorobku wiele korzystnych rozstrzygnięć, także w trudnych, skomplikowanych dowodowo sprawach.
 

Zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego - przesłanki rozwodu

 
Zgodnie z treścią art. 56 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, każdy z małżonków może żądać, ażeby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Ponieważ zgodnie z doktryną, wspólne pożycie małżonków przejawia się we wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej, z zupełnością rozkładu tego pożycia mamy do czynienia w razie braku wszystkich wyżej wspomnianych więzi.
  
Natomiast trwałość rozpadu pożycia małżenskiego w uproszczeniu oceniania jest przez pryzmat czasu. Zazwyczaj, czym okres “rozłąki” jest dłuższy, tym łatwiej jest uzyskać korzystne rozstrzygnięcie.
  
Jednakże tym miejscu warto przywołać stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uzasadnieniu Wyroku z dnia 13 stycznia 1953 r., aprobowane przez sądy do chwili obecnej, gdzie stwierdzono, iż:
  
“Konieczną przesłanką „trwałości” nie jest bynajmniej upływ czasu dłuższego. Można bowiem wyobrazić sobie powstanie okoliczności o takiej wadze i znaczeniu dla pożycia małżonków i tak dalece naruszających harmonijność tego pożycia, że zgodnie z doświadczeniem życiowym trudno spodziewać się powrotu małżonków do pożycia, mimo, że rozłam w małżeństwie nastąpił w ciągu - obiektywnie rzecz biorąc - krótkiego czasu od konkretnego zdarzenia”.
  
Zdarza się jednak, że małżonkowie pomimo dążenia do rozwodu nie wygasili wszystkich łączących ich więzi - nie zostały spełnione pozytywne przesłanki rozwodu. Należy pamiętać, że nawet sporadyczne kontakty fizyczne mogą spowodować oddalenie przez sąd powództwa rozwodowego. Ważna więc dla powodzenia sprawy rozwodowej może być analiza danej sytuacji małżeńskiej z doświadczonym w prowadzeniu spraw rodzinnych adwokatem i zasięgnięcie porady prawnej jeszcze na etapie przedsądowym.
 
Pomoc prawna - adwokat Katowice - może być również niezbędna biorąc pod uwagę przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu.
  
Istotnym zatem, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, jest analiza danego stanu faktycznego przez osobę posiadającą stosowne doświadczenie i przygotowanie zawodowe w postaci profesjonalnego pełnomocnika.
  
Dodatkowo zwrócić uwagę należy na fakt, że nawet w sytuacji zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd może nie orzec rozwodu z uwagi na jego niedopuszczalność, jeśli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - tak § 2 art. 56 KRiO. Rozwód nie jest dopuszczalny również wówczas, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. W tej sytuacji sąd orzeknie rozwód za zgodą drugiego małżonka, bądź kiedy odmowa zgody na rozwód zostałaby oceniona w danych okolicznościach, jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (dalej art. 56 KRiO § 3).
 

Podsumowując:


Sprawy rozwodowe potrafią być złożone i długotrwałe. Często strudzony wspólnym życiem małżonek nie jest w stanie samodzielnie dochować wszelkich formalności urzędowych, a tym bardziej prawidłowo zadbać o swoje interesy przed sądem. Dlatego profesjonalne przygotowanie pozwu, a następnie poprowadzenie sprawy przed sądem warto zlecić profesjonalnemu pełnomocnikowi.


Wróć do spisu treści